In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Webwinkel" : Stuur een geschenkje, welke ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34323888

-"Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Stuur een geschenkje.

Algemeen:
Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede alle door ons geleverde producten tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Alle onze prijzen worden aangegeven in euro`s, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Stuur een geschenkje is nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Levertijd:
Alle door Stuur een geschenkje vermelde (leverings) termijnen worden bij benadering vermeld en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Stuur een geschenkje bekend waren.
Vermelde leveringstermijnen zijn nooit te beschouwen als een fatale termijn.
Als het geval van wijziging in de gegevens en/of omstandigheden (ongeacht de voorzienbaarheid daarvan) vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
Bij niet tijdige levering dient Stuur een geschenkje schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Stuur een geschenkje nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
Overschrijding van door Stuur een geschenkje vermelde leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de Afnemer nimmer recht op een schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

In geval Stuur een geschenkje de bestelling geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Stuur een geschenkje op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen bij artikelen die speciaal voor u worden besteld, heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Stuur een geschenkje te sturen.
Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Stuur een geschenkje is nimmer aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van standaard verzonden poststukken.
U kunt er voor kiezen om het artikel tegen extra betaling aangetekend of verzekerd te laten verzenden.
Dit kunt u via een mail aan ons doorgeven of als postmessage onder aan uw bestelling invullen dan krijgt u hier een aparte bevestiging met factuur voor.

Met het plaatsen van de bestelling gaat u ermee akkoord dat u zelf het risico van verzenden draagt. Indien u hier niet akkoord mee gaat plaats dan niet de bestelling.
Bij pakketpost ontvangt u op verzoek een Track & Trace code van ons.
Alle onze bestellingen worden door PostNL verzorgd waardoor de levertijd afhankelijk is van PostNL, wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Afkoelingsperiode:
Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Stuur een geschenkje te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

-Retourzendingen:
-U heeft 14 dagen heeft om uw bestelling aan te melden voor retour + 14 dagen heeft om het product terug te sturen. m.u.v. gepersonaliseerde artikelen.
-Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking.
-Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
-De tweede 14 dagen gaan in na uw eerste melding.
- Indien u de overeenkomst met stuur een geschenkje wenst te ontbinden kunt u dit op 2 manieren doen:
1) Via onze mail info@stuureengeschenkje.nl
2) via onze contact pagina

-U dient het product (na overleg met stuur een geschenkje) terug te sturen.
-U dient het product, met (indien van toepassing) alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
-Schade aan teruggestuurde producten bereken wij door aan de klant.
-De verzendkosten en het risico voor het retourneren zijn voor kosten van de koper.
-Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, zal de ondernemer het door u betaalde bedrag z.s.m. doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen aan u terug betalen, dit zal op dezelfde manier gebeuren als waarop wij het betaalde bedrag hebben ontvangen.
-Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Bezorging:
Je kunt bij de bestelling kiezen waarheen het bezorgt moet worden, als het voor iemand anders is kunt je ook een boodschap voor diegene achterlaten die sturen wij met een kaartje mee of je kunt je pakketje door ons laten inpakken, dit kan met al onze artikelen met uitzondering van het speelgoed, dit kunnen wij op dit moment niet inpakken en met berichtje versturen!

Rond de feestdagen kan de bezorging wat langer duren in verband met de drukte bij de post.

Wij controleren alle artikelen goed of er niets aan mankeert of stuk is, en wij verpakken de artikelen met de grootste zorg, Stuur een geschenkje is nimmer aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van standaard verzonden poststukken.

Let op:
Wij zijn niet verantwoordelijk voor Poststukken die wij versturen naar een opgegeven adres wat niet bestaat of niet correct is ingevoerd en dus niet af te leveren is! Wij vergoeden dit niet. Check altijd goed het adres wat je opgeeft!!

De prijs
-Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen.
Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
-De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten;
-De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 3,80 bij brievenbus pakketten ,€ 2,49 voor pakketten in een envelop en €6,50 voor pakketpost tot 10 Kilo en 12,71 daarboven.
De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.
Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.
-Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Betaling:
De levering geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, als de betaling binnen is worden de artikelen verzonden. Vandaag besteld en voldaan vóór 1 uur, dezelfde dag nog verzonden (mits voorradig!)

Levertijd speelgoed: wij streven ernaar om speelgoed bestellingen binnen 1 dag te leveren maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, mits voorradig. Mocht er een artikel uitverkocht zijn dan brengen we je daarvan op de hoogte.

De garantie (5 dagen na ontvangst) is vastgesteld volgens het toepasselijk recht.
In geval van gebreken ruilen wij de producten desgewenst eerst om. Indien het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren voor een tegoedbon (exclusief verzendkosten). Schade toegebracht aan een artikel door het niet zorgvuldig omgaan met het artikel worden niet in behandeling genomen. In dit geval komt de garantie te vervallen.

Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen Stuur een geschenkje en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Risico en aansprakelijkheid (kaarsen):
Stuur een geschenkje is nooit aansprakelijk voor enig direct of indirecte schade die een klant of een derde lijdt waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door geleverde goederen of door verstrekte adviezen. Dan wel enig schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen. Alles in de ruimste zin des woords. Koper is verantwoordelijk de adviezen en veiligheids voorschriften in acht te nemen en daarna te handelen en te gedragen.

De tekstkaarsen zijn vooral in de eerste instantie bedoeld als decoratie!
De tekst van de kaarsen wordt geprint op een heel dun plastic vliesje dat zich hecht aan de kaars. De tekst wordt niet geprint op de kaars, het vliesje kan (altijd onder toezicht) worden gebrand en zal in de meeste gevallen verschrompelen en in het kaarsvet terecht komen. Ziet u dat dat niet het geval is en de tekst blijft zitten terwijl de kaars eraan voorbij smelt dan kunt u het beste dat stuk tekst afknippen tot waar de kaars op dat moment gesmolten is!
Volg altijd de veiligheids voorschriften op!


Tips voor branden van Kaarsen:

Laat een kaars nooit zonder Toezicht branden!!
Kontroleer regelmatig of de kaars goed brand en grijp indien nodig in.
Plaats een brandende kaars op een veilige plek buiten bereik van Kinderen en Dieren
Plaats een kaars op of in een Onbrandbare onderzetter/houder en zorg dat deze stevig staat en niet kan omvallen.
Doof een kaars bij voorkeur met kaarsendover of blaas hem voorzichtig uit, let op houdt uw hand achter de vlam. Doof een kaars nooit met water! En laat geen afgebrande lucifer in het kaarsvet dit kan een 2e vlam geven!
Wees voorzichtig plaats een kaars niet in de buurt van brandbare opjecten als gordijnen.
Plaats een kaars niet op een tochtige plek dan gaat de kaars walmen en druipen.
Zorg er bij stompkaarsen voor dat de rand van het kaarsvet niet te hoog wordt, snij hem af als hij meer dan 1 cm. hoog is.
Zorg dat de afstand tussen kaarsen minimaal 10 cm. Door de warmte gaan ze elkaar verhitten en druipen.
Zorg dat de kaars goed rechtop staat anders gaat ie walmen en druipen.
Let op als een kaars in glas staat dat de vlam niet te dicht bij het glas komt door de warmteontwikkeling kan het glas springen!
Let op in de zomer plaats een kaars dan niet in de volle zon of in een serre met volle zon bij 30 graden of meer kan de kaars gaan smelten. Zet een kaars om deze reden dan ook nooit bij een warmtebron als verwarming of open haard!
Verplaats een brandende kaars nooit!
Plaats kaarsen in veilige kandelaren/houders, gebruik hiervoor geen plastic of hout.
Pas op met decoratieringen of kerststukjes!
Brand bol- en stompkaarsen niet langer dan 3-4 uur achter elkaar.
Vragen:
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op via onze email of contact formulier wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

Bedrijfsgegevens:
Stuur een geschenkje en Candle`s and Gifts zijn onderdeel van Events-balloons
Inschrijving KvK 34323888
Rekeningnummer NL66 RABO 0378221752 tnv Events-balloons te Aalsmeer
IBAN NL66 RABO 0378221752
BIC RABONL2U(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 stuureengeschenkje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel